Algemene Voorwaarden Dier Info

Alle informatie die Dier-info.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Dier-info.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Dier Info verzonden e-mails .

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Voor de Privacy Policy vragen wij u om de speciaal daarvoor ingerichte pagina te raadplegen.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de Dier-info.nl.

Dier-info.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Dier-info.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Dier-info.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van Dier-info.nl

 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dier-info.nl en haar klanten/bezoekers en op alle aanbiedingen die Dier-info.nl doet.
 2. Terminologie
  2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Dier-info.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Dier-info.nl.
  2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.
 3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Recht
  4a Op alle overeenkomsten tussen Dier-info.nl en de klant en alle aanbiedingen van Dier-info.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
  4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Valkenswaard, tenzij Dier-info.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 5. Correspondentie
  5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
  5b De klant is verplicht om een emailadres aan Dier-info.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Dier-info.nl worden doorgegeven op de manier die Dier-info.nl voorschrijft.
  5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.
 6. Eigendom
  6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Dier-info.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
  6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Rechten van derden
  Klant garandeert Dier-info.nl dat de opdracht die klant aan Dier-info.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.
 8. Wijziging Algemene Voorwaarden
  Dier-info.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Dier-info.nl is daarvoor afdoende. Het is aan Dier-info.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.
 9. Ontbindende voorwaarden
  Dier-info.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
  – het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
  – klant surseance van betaling aanvraagt;
  – aan klant surseance van betaling verleend is;
  – klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  – Dier-info.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
  – klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.
 10. Disclaimer
  Dier-info.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Dier-info.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Dier-info.nl en haar personeel.